FPT đồng hành, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

FPT Telecom là minh chứng cho thành công trong chuyển đổi số

FPT tiếp tục đưa ra những định hướng chiến lược và chương trình hành động cụ thể trong các lĩnh vực trong điểm như y tế, giáo dục, tài chính – ngân hàng,… qua đó khẳng định vị thế tiên phong, dẫn dắt trong lĩnh vực chuyển đổi số tại Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT…