Phương thức thanh toán là gì ? Quy định pháp luật về phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán là cách thức, phương pháp thực hiện nghĩa vụ về tài sản.

Phương thức thanh toán có thể thực hiện bằng hình thức trả bằng tiền mặt, bằng séc, thanh toán qua ngân hàng, thư tín dụng, thanh toán bằng hiện vật… hoặc theo sự thoả thuận của các bên.

Cách thức thực hiện có thể là trả làm một lần hoặc trả nhiều lần hay trả theo định kì… hoặc tuỳ thuộc vào cách thức mà các bên thoả thuận.