Điều khoản và điều kiện

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

FTI | FPT Telecom International luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với Ban Truyền Thông của FTI | FPT Telecom International.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa FTI | FPT Telecom International và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. FTI | FPT Telecom International có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.

Các Điều kiện và Điều khoản Sử dụng website này (“Điều khoản Sử dụng”) áp dụng cho trang web của chúng tôi tại https://fpt-fti.com/, và tất cả các trang liên kết với https://fpt-fti.com/, các công ty con và chi nhánh (gọi chung là “Trang web”). Trang web là tài sản của Công ty Cổ phần M Concept. Sử dụng Trang web đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng này; nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng trang web.

Chúng tôi có toàn quyền quyết định thay đổi, sửa đổi, thêm và / hoặc xóa các phần của Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào. Bạn có trách nhiệm kiểm tra các Điều khoản Sử dụng này định kỳ để cập nhật về các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi các thay đổi được đăng có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi đó. Miễn là bạn tuân thủ các Điều khoản sử dụng này, chúng tôi cấp cho bạn đặc quyền cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, hạn chế để truy cập và sử dụng Trang web.

Nội dung

Tất cả văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, hình ảnh, nhãn hiệu, biểu trưng, âm thanh, âm nhạc, ảnh nghệ thuật và mã máy tính (gọi chung là “Nội dung”), bao gồm nhưng không giới hạn trong thiết kế, cấu trúc, lựa chọn, phối hợp, biểu hiện. xem và cảm nhận” và sắp xếp Nội dung như vậy, có trên Trang web được sở hữu, kiểm soát hoặc cấp phép bởi Công ty Cổ phần M Concept và được bảo vệ bởi trang phục thương mại, quyền sao chép, luật sáng chế và nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh.

Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, không được sao chép, tái bản, tải lên hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào (bao gồm “phản chiếu”) cho bất kỳ máy tính, máy chủ, trang web hoặc phương tiện khác để xuất bản hoặc phân phối hoặc cho bất kỳ doanh nghiệp thương mại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Bạn có thể sử dụng thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (như bài viết cơ sở tri thức và tài liệu tương tự) do công ty cổ phần M Concept cung cấp để tải xuống từ Trang web, miễn là bạn

(1) Không xóa bất kỳ ngôn ngữ thông báo độc quyền nào trong tất cả các bản sao như vậy tài liệu,

(2) Chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn và không sao chép hoặc đăng thông tin trên bất kỳ máy tính nối mạng nào hoặc phát trên bất kỳ phương tiện nào,

(3) Không sửa đổi bất kỳ thông tin nào, và

( 4) Không thực hiện bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến các tài liệu đó.

Đủ điều kiện

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn từ 15 tuổi trở lên. Nếu bạn dưới 15 tuổi, bạn có thể không sử dụng Trang web, trong mọi trường hợp hoặc vì bất kỳ lý do gì. Bằng quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể, từ chối cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chí đủ điều kiện của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Bạn tự chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định áp dụng cho bạn. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn phải tham khảo ý kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ về những phần nào của Dịch vụ phù hợp với bạn.

Chúng tôi liên tục thử nghiệm các tính năng, chức năng, dịch vụ, giao diện người dùng và Sản phẩm mới mà chúng tôi đang xem xét kết hợp hoặc cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền bao gồm hoặc loại trừ bạn khỏi các thử nghiệm này mà không cần thông báo.

Tài khoản, Mật khẩu và Bảo mật

Bạn có thể đăng ký một tài khoản trên Trang web (một “Tài khoản”) hoặc thông tin đăng nhập trên các phương tiện truyền thông xã hội khác. Để sử dụng các phần nhất định của Trang web, bạn không bắt buộc phải đăng ký Tài khoản. Tuy nhiên, một số tính năng nhất định của Trang web, chẳng hạn như truy cập vào lịch sử đặt hàng của bạn, yêu cầu bạn phải đăng ký một Tài khoản. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ và cập nhật thông tin tài khoản của bạn.

Bạn không được:

(i) Chọn hoặc sử dụng làm tên người dùng là tên của người khác với mục đích mạo danh người đó;

(ii) Sử dụng một tên người dung là tên bất kỳ quyền nào của một người khác ngoài bạn mà không có sự cho phép thích hợp; hoặc

(iii) Sử dụng một tên người dùng là tên khác xúc phạm, khiếm nhã hoặc tục tĩu. Bạn tự chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên Tài khoản của mình và bảo mật mật khẩu tài khoản của bạn. Bạn không được sử dụng Tài khoản hoặc thông tin đăng ký của người khác cho Trang web mà không được phép. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức bất kỳ thay đổi nào về tính hợp lệ khi sử dụng Trang web, vi phạm bảo mật hoặc việc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn. Bạn không nên công bố, phân phối hoặc đăng thông tin đăng nhập Tài khoản của mình. Bạn có thể xóa Tài khoản của mình bất kỳ lúc nào, như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Việc bạn sử dụng trang web

Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ “deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider” hoặc thiết bị tự động khác, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp hoặc bất kỳ quy trình thủ công tương tự hoặc tương đương nào để truy cập, thu thập, sao chép hoặc theo dõi bất kỳ phần nào của trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào, hoặc theo bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc phương hướng hoặc bản trình bày của Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào, để có được hoặc cố gắng có được bất kỳ tài liệu, hồ sơ hoặc thông tin nào từ trang web. Chúng tôi bảo lưu quyền cấm bất kỳ hoạt động nào như vậy.

Bạn đồng ý không cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào hoặc tính năng của Trang web hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào khác được kết nối với Trang web hoặc bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web, bằng cách tấn công, sử dụng mật khẩu “khai thác” hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào khác.

Bạn đồng ý không thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Trang web hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Trang web hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực trên Trang web hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Trang web. Bạn sẽ không đảo ngược tra cứu, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ người dùng hoặc khách hang truy cập vào Trang web hoặc bất kỳ khách hàng nào khác của FTI | FPT Telecom International, bao gồm bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi không thuộc sở hữu của bạn, nguồn hoặc khai thác Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào có sẵn hoặc được cung cấp bởi hoặc thông qua Trang web, theo bất kỳ mục đích nào để tiết lộ bất kỳ thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với nhận dạng cá nhân hoặc thông tin, ngoài thông tin của riêng bạn, theo quy định của Trang web.

Bạn đồng ý không:

(a) thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt tải lớn không hợp lý hoặc không cân xứng trên cơ sở hạ tầng của trang web hoặc hệ thống hoặc mạng của M Concept JSC hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào được kết nối với Trang web hoặc Công ty Cổ phần M Concept;

(b) sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thường trình nào để can thiệp hoặc cố can thiệp vào hoạt động đúng đắn của Trang web hoặc bất kỳ giao dịch nào đang được thực hiện trên Trang web;

(c) cố gắng giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc tạo lập Trang web;

(d) giả mạo tiêu đề hoặc bằng cách khác điều khiển mã định danh để che giấu nguồn gốc của bất kỳ thư hoặc thông điệp nào bạn gửi cho chúng tôi trên hoặc thông qua Trang web. Bạn không được giả vờ rằng bạn là người mà bạn đại diện, người khác hoặc mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;

(e) xóa hoặc thay đổi bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác đăng trên trang web;

(f) sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm nào theo Điều khoản Sử dụng hoặc để thu hút hiệu suất của bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hay vi phạm quyền của Công ty Cổ phần M Concept; hoặc

(g) hoặc là có bất kỳ hành động nào vi phạm Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác và Trang web của bên thứ ba

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web, dịch vụ hoặc tài nguyên khác của bên thứ ba trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn đối với nhà tài trợ của chúng tôi và Facebook và các trang web, dịch vụ hoặc tài nguyên khác lại có thể chứa liên kết đến Trang web (“Trang bên ngoài”). Các liên kết này chỉ được cung cấp như một sự tiện lợi cho bạn chứ không phải là sự chứng thực của chúng tôi về nội dung trên các Trang bên ngoài đó.

Nội dung của các trang web bên ngoài được phát triển và cung cấp bởi những người khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang web bên ngoài được liên kết nào và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ tài liệu nào trên các Trang web bên ngoài đó. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hay bị cáo buộc gây ra hoặc liên quan đến việc sử dụng hay phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ Trang web bên ngoài nào.

Nội dung người dùng

Đối với Hình ảnh (như được định nghĩa bên dưới), Nội dung gửi (như được định nghĩa bên dưới) và mọi nội dung hay tài liệu khác mà bạn cung cấp hoặc tải lên thông qua Trang web hoặc chia sẻ với người dùng hoặc người nhận Trang web khác (gọi chung là “Nội dung Người dùng”), bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu tất cả quyền, quyền sở hữu và nội dung người dùng, bao gồm, không giới hạn, tất cả bản quyền và quyền công khai trong đó và tất cả Nội dung do bạn cung cấp là chính xác, đầy đủ, cập nhật và tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành.

Bạn sẽ không (và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) thực hiện bất kỳ hành động hay tải lên, đăng bài hoặc phân phối bất kỳ Nội dung người dùng nào vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, quyền công khai nào hoặc quyền khác của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc nghĩa vụ hợp đồng nào.

Bạn sẽ không (và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) thực hiện bất kỳ hành động hay tải lên, đăng bài hoặc phân phối bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn biết nếu sai, gây hiểu lầm, không trung thực hay không chính xác hoặc bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, lừa đảo, gian lận, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, tra tấn, tục tĩu, thô tục, khiêu dâm, xúc phạm, chứa hoặc mô tả ảnh khoả thân, chứa hoặc mô tả hoạt động tình dục hoặc không thích hợp theo quyết định của chúng tôi.

Trang web có thể lấy nội dung từ người dùng của chúng tôi khi họ chia sẻ hình ảnh và video trên Instagram bằng các # thương hiệu của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, #FTI | FPT Telecom International, #FTI | FPT Telecom Internationalstory, #FTI | FPT Telecom Internationaltravels (gọi chung là “FTI | FPT Telecom International #”) hoặc gắn thẻ tài khoản @ FTI | FPT Telecom International.CO (gọi chung là “Hình ảnh”). Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Hình ảnh có thể được sử dụng trong không gian phòng trưng bày, địa điểm bán lẻ và email của FTI | FPT Telecom International và trên Trang web, đồng thời bạn cho phép chúng tôi sử dụng và ủy quyền cho người khác sử dụng tên của bạn hoặc xử lý phương tiện truyền thông xã hội gắn với Hình ảnh để nhận dạng, công khai liên quan đến Dịch vụ và các mục đích quảng cáo tương tự, kể cả sau khi bạn chấm dứt Tài khoản hoặc Dịch vụ của mình. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng việc đăng và sử dụng Hình ảnh của bạn, bao gồm cả các ảnh như tên, tên người dùng, hình ảnh, giọng nói hoặc ảnh của bạn, không vi phạm, không phù hợp hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm, không có giới hạn, quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác.

Bằng cách tải lên bất kỳ Nội dung Người dùng nào, bạn đang và sẽ cấp cho FTI | FPT Telecom International và các công ty liên kết, kế thừa và chuyển nhượng giấy phép không độc quyền, toàn cầu, miễn phí, được thanh toán đầy đủ, chuyển nhượng, cấp phép lại, vĩnh viễn, không thể thu hồi để tái sản xuất, điều chỉnh, xuất bản , tạo các tác phẩm phái sinh từ, sao chép, hiển thị, tải lên, thực hiện công khai, phân phối, lưu trữ, sửa đổi và sử dụng Nội dung người dùng của bạn và bất kỳ tên, tên người dùng, yêu thích, giọng nói hoặc ảnh nào được cung cấp liên quan đến Nội dung người dùng của bạn mà không bồi thường cho bạn liên quan đến hoạt động của Trang web hoặc quảng bá, quảng cáo hoặc tiếp thị Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào, phương tiện hoặc công nghệ hiện đã biết hoặc sau đó được phát triển và bao gồm sau khi bạn chấm dứt Tài khoản hoặc Dịch vụ của mình. Để rõ rang hơn, giấy phép nói trên không ảnh hưởng đến quyền sở hữu hoặc giấy phép khác của bạn trong Nội dung Người dùng, bao gồm quyền cấp thêm giấy phép cho Nội dung Người dùng của bạn, trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền để cấp giấy phép đó cho chúng tôi mà không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu, quyền hợp đồng hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc độc quyền nào khác quyền.

Trừ khi bị luật pháp hiện hành cấm, bằng cách gửi Nội dung người dùng thông qua Trang web, bạn sẽ từ bỏ và đồng ý không khẳng định bất kỳ quyền tác giả hoặc quyền “đạo đức” nào hoặc khiếu nại do chúng tôi thay đổi Nội dung người dùng hoặc mọi Hình ảnh, Nội dung gửi, cảnh quay, minh họa, báo cáo hoặc công việc khác có trong Nội dung người dùng. Bạn cũng đồng ý chỉ định FTI | FPT Telecom International đại diện pháp lý trong thực tế không thể tránh khỏi của bạn đối với Nội dung Người dùng, với quyền thực thi và phân phối bất kỳ tài liệu nào, thay mặt bạn và tên của bạn, để đảm bảo rằng chúng tôi có thể sử dụng Nội dung Người dùng bạn đang cấp phép theo bất kỳ cách nào chúng tôi thấy phù hợp, sở hữu và bảo vệ quyền trong bất kỳ tác phẩm phái sinh nào được tạo ra từ Nội dung người dùng của bạn và xóa Nội dung người dùng khỏi bất kỳ trang web hoặc diễn đàn nào khác.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý kiến, phản hồi hoặc thông tin khác về Dịch vụ (gọi chung là “Nội dung gửi”) mà bạn cung cấp cho chúng tôi là không bảo mật và chúng tôi sẽ có quyền sử dụng và phổ biến những Nội dung gửi cho mục đích thương mại hay bất kỳ mục đích nào khác, không có sự công nhận hoặc bồi thường cho bạn.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể bảo vệ Nội dung Người dùng và cũng có thể tiết lộ Nội dung Người dùng nếu được luật pháp yêu cầu hoặc tin rằng việc bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để:

(a) tuân thủ quy trình pháp lý, luật hiện hành hoặc yêu cầu của chính phủ;

(b) thi hành Hiệp định này;

(c) trả lời các khiếu nại rằng bất kỳ Nội dung Người dùng nào vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc

(d) bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của FTI | FPT Telecom International, người dùng của chúng tôi và công chúng. Bạn hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và truyền tải Trang web, bao gồm Nội dung Người dùng của bạn, có thể bao gồm

(i) việc truyền tải qua các mạng khác nhau; và

(ii) các thay đổi phù hợp và thích nghi với các yêu cầu kỹ thuật của các mạng hoặc thiết bị kết nối.

Thanh toán; Đặt hàng & Tính khả dụng; Dịch vụ thanh toán và đăng ký liên tục

Bạn đồng ý cung cấp thông tin thanh toán chính xác và cập nhật tại thời điểm bạn đặt hàng bất kỳ Sản phẩm nào. Chúng tôi đã ký hợp đồng với một bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba để tạo thuận lợi cho việc mua hàng được thực hiện trên Trang web. Khi bạn mua hàng qua Trang web, bạn sẽ cung cấp chi tiết thanh toán của mình và mọi thông tin bổ sung cần thiết để hoàn tất đơn đặt hàng trực tiếp cho bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba của chúng tôi.

Bạn nên biết rằng các giao dịch thanh toán trực tuyến phải được kiểm tra xác nhận bởi người xử lý thanh toán và nhà phát hành thẻ của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu nhà phát hành thẻ của bạn từ chối cấp phép thanh toán vì bất kỳ lý do gì. Để bảo vệ bạn, bộ xử lý thanh toán của chúng tôi sử dụng các giao thức ngăn chặn gian lận khác nhau và hệ thống xác minh tiêu chuẩn ngành để giảm gian lận và bạn cho phép nó xác minh và xác thực thông tin thanh toán của bạn. Xin lưu ý, nhà phát hành thẻ của bạn có thể tính phí xử lý trực tuyến hoặc phí xử lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc này. Ở một số khu vực pháp lý, bộ phận xử lý thanh toán của chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba theo các yêu cầu bảo mật và bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt cho mục đích của các dịch vụ xử lý thanh toán.

Bạn đồng ý có đủ tiền hoặc tín dụng có sẵn khi đặt bất kỳ lệnh nào để đảm bảo rằng giá mua sẽ được chúng tôi thu. Sau khi bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email xác nhận (“Xác nhận đơn đặt hàng”). Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin giá chính xác liên quan đến Sản phẩm có sẵn trên Trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm chống lại các lỗi định giá. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, không xử lý hoặc hủy bất kỳ đơn hàng nào được đặt cho Sản phẩm có giá không chính xác được đăng trên Trang web do lỗi.

Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email. Trang web có thể chứa thông tin liên quan đến tính khả dụng của Sản phẩm. Trong một số ít trường hợp, Sản phẩm có thể tồn kho khi bạn đặt hàng và bán hết vào thời điểm chúng tôi cố gắng xử lý đơn đặt hàng. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và hủy mục từ đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi cũng có thể cung cấp một số Sản phẩm để bán trước khi chúng được sản xuất hoặc đến kho của chúng tôi. Khi bạn đặt hàng trước các Sản phẩm này, chúng tôi sẽ gửi chúng ra khi chúng có sẵn. Trong một số ít trường hợp, các mặt hàng này có thể không có sẵn để vận chuyển. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và hủy mục từ đơn đặt hàng của bạn.

Trừ khi có quy định khác, giá được trích dẫn không bao gồm:

(a) chi phí vận chuyển hoặc vận chuyển đến địa điểm giao hàng đã thỏa thuận; và

(b) thuế giá trị gia tăng và bất kỳ thuế hoặc nghĩa vụ nào khác (nếu có) phải được cộng vào giá phải trả. Bạn đồng ý thanh toán thuế, vận chuyển hoặc vận chuyển Sản phẩm vì các chi phí đó được chúng tôi chỉ định khi bạn gửi đơn đặt hàng của mình.

Một số Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, chẳng hạn như dịch vụ không bao giờ hết hạn, có thể bao gồm một khoảng thời gian ban đầu trả phí một lần, sau đó là các khoản phí định kỳ theo thỏa thuận của bạn. Bạn có thể lựa chọn đặt hàng định kỳ bất kỳ sản phẩm nào.

KHI BẠN LỰA CHỌN THANH TOÁN ĐỊNH KỲ, NGHĨA LÀ BẠN CÔNG NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG

(A) FTI | FPT Telecom International (HOẶC ĐƠN VỊ XỬ LÝ THANH TOÁN THỨ 3 CỦA CHÚNG TÔI) ĐƯỢC ỦY QUYỀN TÍNH PHÍ ĐỊNH KỲ (VÍ DỤ: HÀNG THÁNG) MIỄN LÀ BẠN CÒN THAM GIA VÀ

(B) ĐĂNG KÝ THAM GIA CỦA BẠN SẼ TIẾP TỤC ĐẾN KHI BẠN HỦY BỎ HOẶC CHÚNG TÔI TẠM NGƯNG HAY NGƯNG CUNG CẤP QUYỀN TRUY CẬP TRANG WEB HOẶC SẢN PHẨM. BẠN CÓ THỂ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA BẰNG CÁCH GỬI EMAIL ĐẾN lienhe.FTI | FPT Telecom International@gmail.com. BẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO TẤT CẢ CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH CHO CÁC ĐƠN ĐẶT HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ TRƯỚC ĐÓ. Tất cả các khoản thanh toán định kỳ đều được hoàn toàn kiếm được khi thanh toán.

Chúng tôi cố gắng mô tả chính xác Sản phẩm. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng các mô tả đó là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hiện tại hoặc không có lỗi. Nếu một Sản phẩm không giống như mô tả, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là trả lại hàng, trừ khi có quy định khác bằng văn bản của chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi chạy chương trình khuyến mãi hoặc cung cấp ưu đãi có giới hạn thời gian cho Sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng xem lại khuyến mại hoặc phiếu mua hàng để đủ điều kiện và các điều khoản và điều kiện khác. Tất cả các thông tin khác liên quan đến việc mua Sản phẩm từ Trang web có thể được tìm thấy trên Trang Hướng dẫn mua hàng tại, bao gồm các chính sách của chúng tôi về vận chuyển và thuế, thanh toán, chấp nhận đơn đặt hàng, thẻ quà tặng và hoàn lại và trao đổi.

Vận chuyển

Đơn đặt hàng của bạn sẽ được thực hiện trước ngày giao hàng được nêu trong Xác nhận đặt hàng hoặc nếu không có ngày giao hàng được chỉ định, sau đó trong vòng 30 ngày sau ngày xác nhận đơn đặt hàng, trừ khi có trường hợp ngoại lệ và ngoại trừ trường hợp đặt hàng trước.

Đơn đặt hàng của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ giao hàng mà bạn chỉ định khi đặt hàng. Nếu chúng tôi không thể gửi đến địa chỉ giao hàng của bạn, ví dụ: nếu địa chỉ gửi của bạn có địa lý từ xa, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền không cung cấp cho bất kỳ quốc gia nào bị cấm bởi luật xuất khẩu hiện hành. Các sản phẩm bao gồm trong cùng một đơn đặt hàng không thể được gửi đến các địa chỉ khác nhau.

Nguy cơ của (Các) Sản phẩm sẽ nằm trong tay bạn từ thời điểm bạn nhận (các) Sản phẩm được đặt hàng. Quyền sở hữu (các) Sản phẩm được đặt hàng cũng sẽ chuyển cho bạn khi bạn nhận được hóa đơn (các) Sản phẩm, được thanh toán toàn bộ số tiền cho (các) Sản phẩm, bao gồm mọi khoản phí giao hàng, đã nhận được.

Nếu bất kỳ Sản phẩm nào bạn đặt hàng bị hỏng hoặc bị lỗi khi giao cho bạn hoặc phát sinh lỗi, chúng tôi có nhiều hơn một biện pháp pháp lý phù hợp với quyền lợi hợp pháp dành cho bạn, tùy thuộc vào thời điểm bạn cho chúng tôi biết vấn đề. Nếu bạn cho rằng Sản phẩm đã được giao đến bị hỏng, lỗi hoặc đã phát sinh lỗi, bạn nên thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt, tốt nhất là bằng văn bản, cung cấp tên, địa chỉ và tham chiếu đơn đặt hàng của bạn. Không có gì trong phần này ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bạn.

Hoàn về và trao đổi

Chúng tôi chấp nhận trao đổi Sản phẩm nếu yêu cầu được gửi trong vòng 07 ngày kể từ ngày mua hàng hàng (toàn bộ), các sản phẩm bị lỗi hoặc bị hỏng theo quy định tại “Chính sách giao hàng và đổi trả”. Chúng tôi không hoàn lại tiền vì lý do thay đổi quyết định của khách hàng. Để hoàn đổi Sản phẩm, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ lienhe.FTI | FPT Telecom International@gmail.com với tên, địa chỉ, số đơn đặt hàng và (các) Sản phẩm bạn muốn trao đổi. Sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu bằng văn bản của bạn, chúng tôi sẽ trả lời với các hướng dẫn thêm về việc hoàn đổi Sản phẩm với chúng tôi.

Khi nhận được (các) Sản phẩm cần hoàn đổi từ bạn, chúng tôi sẽ xử lý thay thế sản phẩm cho bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Để biết thêm thông tin về hoàn ại và trao đổi, vui lòng xem tại đây.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý và từ chối bảo hành

Các bên FTI | FPT Telecom International không đảm bảo rằng trang web sẽ hoạt động không có lỗi hoặc trang web, máy chủ của nó hoặc nội dung không có vi-rút máy tính hoặc các tính năng gây ô nhiễm hoặc phá hoại tương tự. Nếu việc bạn sử dụng trang web hoặc nội dung dẫn đến nhu cầu phục vụ hoặc thay thế thiết bị hoặc dữ liệu thì không bên nào FTI | FPT Telecom International chịu trách nhiệm về các chi phí đó.

Trừ khi được cung cấp bởi chúng tôi bằng văn bản, nội dung và các dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn” mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào. Các bên FTI | FPT Telecom International từ chối mọi bảo đảm, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm về tiêu đề, khả năng bán hàng, không vi phạm quyền của bên thứ ba và phù hợp cho mục đích cụ thể.

Trong mọi trường hợp, mọi bên FTI | FPT Telecom International đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, không giới hạn, thiệt hại ngẫu nhiên và hậu quả, mất lợi nhuận hoặc thiệt hại do mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh) do việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ hoặc nội dung , dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, hành vi (kể cả sơ suất), hay bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, ngay cả khi bên FTI | FPT Telecom International đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó, hoặc cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp nào.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, do đó các giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn. Trong các khu vực pháp lý như vậy, trách nhiệm pháp lý của các bên FTI | FPT Telecom International sẽ bị giới hạn trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Không có điều khoản nào trong các điều khoản này ảnh hưởng đến bất kỳ quyền và biện pháp pháp lý nào mà bạn có theo luật pháp địa phương.

Sự bồi thường

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho các bên FTI | FPT Telecom International khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu nào, bao gồm, không giới hạn, chi phí pháp lý và kế toán phù hợp, phát sinh hoặc do vi phạm của bạn về Thỏa thuận này, mọi Nội dung hoặc phản hồi của người dùng mà bạn cung cấp hoặc quyền truy cập của bạn, sử dụng hoặc lạm dụng Nội dung hoặc Dịch vụ. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, kiện tụng hoặc thủ tục tố tụng nào dẫn đến nghĩa vụ bồi thường này, và bạn đồng ý làm như vậy bằng cách viết thư cho Phòng Pháp lý FTI | FPT Telecom International theo địa chỉ lienhe.FTI | FPT Telecom International@gmail.com. Chúng tôi bảo lưu quyền đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào có thể được bồi thường theo phần này. Trong trường hợp này, bạn đồng ý hợp tác với bất kỳ yêu cầu hợp lý nào giúp chúng tôi bảo vệ vấn đề đó.

Giải quyết tranh chấp

BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO PHÁT SINH HAY LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT DUY NHẤT BẰNG KIỆN TỤNG CÁ NHÂN, VÀ SẼ KHÔNG ĐƯA ĐẾN BẤT KỲ VỤ PHÂN XỬ, KIỆN TỤNG TẬP THỂ HAY CÁC THỦ TỤC ĐẠI DIỆN KHÁC.

Ngoại trừ các tranh chấp về khiếu nại nhỏ mà bạn hoặc FTI | FPT Telecom International tìm cách đưa kiện tụng cá nhân vào tòa án địa phương nơi địa chỉ thanh toán của bạn được gửi tới hoặc tranh chấp mà bạn hoặc FTI | FPT Telecom International yêu cầu trợ giúp bắt buộc hoặc công bằng cho việc sử dụng bất hợp pháp sở hữu trí tuệ, bạn và FTI | FPT Telecom International từ bỏ quyền của bạn đối với phiên tòa xét xử và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc Dịch vụ của chúng tôi được giải quyết tại tòa án. Thay vào đó, đối với bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào mà bạn có đối với FTI | FPT Telecom International hoặc liên quan đến bất kỳ phương diện nào với Dịch vụ, bạn đồng ý liên hệ trước với FTI | FPT Telecom International và cố gắng giải quyết khiếu nại một cách không chính thức bằng cách gửi thông báo bằng văn bản về khiếu nại của bạn (“Thông báo”) cho FTI | FPT Telecom International tại lienhe.FTI | FPT Telecom International@gmail.com hoặc bằng thư xác nhận gửi đến Bộ phận pháp lý FTI | FPT Telecom International. Thông báo phải (a) bao gồm tên, địa chỉ cư trú, địa chỉ email và số điện thoại của bạn; (b) mô tả bản chất và cơ sở của yêu cầu; và (c) đề xuất các biện pháp giải quyết cụ thể. Thông báo của chúng tôi cho bạn sẽ có dạng tương tự như được mô tả ở trên.

Trọng tài viên, FTI | FPT Telecom International, và bạn sẽ duy trì tính bảo mật của bất kỳ thủ tục tố tụng, bản án và phán quyết nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các thông tin thu thập, chuẩn bị và trình bày cho các mục đích tố tụng hoặc liên quan đến (các) tranh chấp trong đó. Trọng tài sẽ có thẩm quyền đưa ra các phán quyết thích hợp để bảo vệ tính bảo mật, trừ khi luật pháp quy định ngược lại. Nhiệm vụ bảo mật không áp dụng trong phạm vi rằng công bố thông tin là cần thiết để chuẩn bị hoặc tiến hành phiên điều trần tố tụng dựa trên cáo trạng, liên quan đến đơn xin xét xử sơ bộ hoặc liên quan phản đối tư pháp đối với phán quyết trọng tài hay thi hành án hoặc trong phạm vi tiết lộ được yêu cầu theo luật hoặc quyết định của tòa án.

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc Dịch vụ của chúng tôi phải được nộp trong vòng một năm sau khi khiếu nại đó được phát sinh; nếu không, yêu cầu bị cấm vĩnh viễn, có nghĩa là bạn và FTI | FPT Telecom International sẽ không có quyền xác nhận khiếu nại. Bạn có quyền từ chối phân xử ràng buộc trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn chấp nhận các điều khoản của quy định này bằng cách gửi email tới lienhe.FTI | FPT Telecom International@gmail.com. Để có hiệu lực, thông báo chọn không tham gia phải bao gồm tên đầy đủ và địa chỉ của bạn và chỉ rõ mục đích của bạn là không tham gia vào tranh chấp ràng buộc. Bằng cách chọn không tham gia phân xử ràng buộc, bạn đồng ý giải quyết tranh chấp theo Điều khoản sử dụng này.

Nếu bất kỳ phần nào của quy định này được phát hiện là không thể thi hành hoặc bất hợp pháp vì bất kỳ lý do nào, (a) điều khoản không thể thực thi hoặc trái pháp luật sẽ bị cắt đứt khỏi Thỏa thuận này; (b) sự cắt giảm điều khoản không thể thi hành hoặc bất hợp pháp sẽ không có tác động đến phần còn lại của quy định này hoặc khả năng của các bên để buộc phân xử của bất kỳ khiếu nại còn lại nào trên cơ sở cá nhân theo quy định này; và (c) trong phạm vi mà bất kỳ khiếu nại nào phải tiến hành trên cơ sở nhóm, tập thể, hợp nhất hoặc đại diện, những khiếu nại đó phải được khởi kiện tại tòa án dân sự có thẩm quyền và không phải trong các phiên phân xử, và các bên đồng ý rằng kiện tụng sẽ làm trì hoãn kết quả của bất kỳ khiếu nại cá nhân trong cuộc phân xử. Hơn nữa, nếu bất kỳ phần nào của quy định này được phát hiện là cấm một yêu cầu cá nhân tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng, thì điều khoản đó sẽ không có hiệu lực trong phạm vi việc giúp đỡ được phép tìm kiếm ngoài phiên phân xử, và phần còn lại của quy định này sẽ là có hiệu lực.

Chấm dứt

Chúng tôi bảo lưu quyền, hạn chế, tạm dừng hoặc chấm dứt Điều khoản sử dụng này và quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Nội dung bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào (bao gồm nếu chúng tôi tin rằng bạn có tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận hoặc lạm dụng bị nghi ngờ nào hoặc vi phạm hoặc hành động không nhất quán với thư hoặc tinh thần của Điều khoản sử dụng này) mà không có thông báo trước hoặc trách nhiệm pháp lý, bao gồm quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào bạn đặt mua Sản phẩm. việc hủy và hủy mọi thông tin liên quan đến Tài khoản của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Nội dung bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm. Tất cả các quy định của Điều khoản sử dụng này, do bản chất của chúng nên tồn tại chấm dứt sẽ tồn tại chấm dứt, bao gồm, không giới hạn, giấy phép Nội dung người dùng, quyền sở hữu, tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành, bồi thường, giới hạn trách nhiệm, miễn trừ hành động và trọng tài.

Khác

Trừ khi được chúng tôi và bạn đồng ý rõ ràng, Điều khoản sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn về vấn đề này và thay thế tất cả các thoả thuận trước đó hoặc đương thời, dù bằng văn bản hay bằng miệng, giữa chúng tôi và bạn đối với vấn đề liên quan đến chủ đề. Các phần tiêu đề được cung cấp chỉ để thuận tiện và sẽ không được đưa vào tính hợp pháp.

Điều khoản sử dụng này không thể chuyển nhượng hoặc chuyển đổi. Điều khoản sử dụng này sẽ mang lại lợi ích cho người kế thừa, chuyển giao, cấp phép, và người được cấp phép phụ của chúng tôi. Không có mối quan hệ đại lý, quan hệ đối tác, liên doanh hoặc việc làm nào được tạo ra như là kết quả của Điều khoản sử dụng này và không bên nào có bất kỳ quyền hạn nào để ràng buộc người khác theo bất kỳ khía cạnh nào.

Trừ khi có quy định khác trong Điều khoản sử dụng này, tất cả các thông báo theo Điều khoản sử dụng này sẽ được lập thành văn bản và sẽ được coi là hợp lệ khi nhận được, nếu cá nhân gửi hoặc gửi bằng thư xác nhận hoặc đăng ký, yêu cầu gửi lại; khi nhận được xác nhận bằng điện tử, nếu được gửi qua fax hoặc e-mail; hoặc ngày sau khi được gửi, nếu được gửi cho ngày giao hàng tiếp theo bằng dịch vụ chuyển phát qua đêm được công nhận. Thông báo điện tử phải được gửi đến lienhe.FTI | FPT Telecom International@gmail.com.

Phản hồi và thông tin

Bất kỳ phản hồi nào bạn cung cấp tại Trang web này sẽ được coi là không bảo mật. Chúng tôi sẽ được tự do sử dụng thông tin đó trên cơ sở không hạn chế.

Thông tin trong trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo.